Het proces

Het bezwaarproces kan zeer complex zijn voor diegene die er niet dagelijks mee bezig zijn. In dit artikel verduidelijken wij het proces. Wilt u liever een visuele weergave zien van het proces? Ga nu naar de proces pagina. In het artikel zal een korte uitleg worden opgenomen per stap. Na de korte uitleg zal er een diepere en verduidelijkende uitleg worden gegeven over het onderwerp. In dit artikel zal er gebruik worden gemaakt van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet zal worden afgekort naar Awb.

De voorwaarden

In het kort:

Voor het indienen van een bezwaarschrift moet er aan de volgende vereisten worden voldaan:

 1. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de dagtekening worden ingediend;
 2. Het bezwaar moet minstens ondertekend zijn en het volgende bevatten:
  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening van het bezwaar;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. De gronden van het bezwaar.
 3. Het bezwaar moet bij het juiste overheidsorgaan zijn ingediend.

Als er deze voorwaarden wordt voldaan wordt u vaak ontvankelijk verklaard, ofwel dat het bezwaar in behandeling wordt genomen.

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat uw bezwaar wordt toegewezen kunt u de bezwaarprocedure overlaten aan de juristen van WOZ Assistent. Dit is kosteloos. Waarom? Dat leest u hier. Benieuwd waarom u de bezwaarprocedure beter aan ons over kan laten? Dat leest u hier. Overtuigd? Maak nu bezwaar.

Uitgebreid:

Als men bezwaar maakt, moet het bezwaarschrift voldoen aan verschillende voorwaarden. In hoofdstuk 6 van de Awb zijn de algemene bepalingen van bezwaar en beroep beschreven. Hierin worden de voorwaarden van het maken en indienen van een bezwaarschrift opgesomd. Het verhaal begint in artikel 6:4 Awb waar wordt gesteld dat het bezwaar moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In ons geval zal dat altijd de gemeente zijn waar u woont. Het kan ook zijn dat de gemeente deelneemt in een belastingsamenwerking. Als dat het geval is, zal daar het bezwaar moeten worden ingediend.

Vervolgens dienen wij de aandacht te vestigen op de eisen voor de inhoud van het bezwaar. In artikel 6:5 Awb staat een opsomming voor nog meer voorwaarden. Hierin staat namelijk dat het bezwaar het volgende moet bevatten:

 1. De naam en het adres van de indiener;
 2. De dagtekening van het bezwaar;
 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 4. De gronden van het bezwaar;
 5. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend.

Sommige voorwaarden kunnen onduidelijk zijn terwijl andere voorwaarden voor zichzelf spreken. De eerste voorwaarden is dat simpelweg de naam en het adres van de indiener moet worden opgenomen. De dagtekening van het bezwaar is de datum waarop het bezwaar wordt verzonden. Daarnaast moet er een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht worden opgenomen. Dit betekent dat wij moeten opschrijven dat wij bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning. Het bezwaar moet ook gronden bevatten. De gronden zijn de argumenten tegen een te hoge of te lage WOZ-waarde. Als wij geen of weinig argumenten geven waarom de waarde van uw woning omlaag moet, is de kracht van het bezwaar niet goed. Dit is dan ook de meest belangrijke stap. Tot slot moet het bezwaarschrift voorzien zijn van een handtekening.

Een andere voorwaarden waaraan het indienen van het bezwaarschrift moet voldoen is dat het bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking moet worden ingediend (artikel 6:7 Awb). Een bezwaar dat te laat komt, wordt niet meegenomen.

De behandeling

In het kort:

Nadat het bezwaarschrift onze juristen is geschreven en gecontroleerd, sturen wij het op naar de gemeente. Het bezwaarschrift zal in een keer zo compleet en omvangrijk mogelijk zijn zodat het proces een zo min mogelijke belasting legt op de gemeente of belastingsamenwerking. Door het zo compleet mogelijk aan te leveren dragen wij bij aan een zo snel mogelijke afhandeling van het bezwaarschrift.

Uitgebreid:

Wanneer wij uw bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde zullen wij dat via een digitale weg doen voor zover dat mogelijk is. Zo proberen wij onze carbon footprint zo laag mogelijk te houden. Voor het indienen van een bezwaarschrift namens u hebben wij uw toestemming nodig door middel van een machtiging. Wanneer u de machtiging ondertekend, vertegenwoordigen wij u bij de bezwaarprocedure. Als deze machtiging ontbreekt, kunnen wij voor u geen bezwaar maken. Wij streven geen enkel bezwaarschrift incompleet aan te leveren zodat de gemeente of belastingsamenwerking zo efficiënt mogelijk het bezwaarschrift in behandeling kan nemen. Dit zal niet alleen de gemeente of belastingsamenwerking fijn vinden, maar u ook op deze manier houden wij de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk. Een snellere en efficiëntere bezwaarprocedure zorgt dan ook voor een snellere beslissing op uw bezwaar. Hierdoor weet u eerder waar u aan toe bent.

Het kan zijn dat de gemeente of belastingsamenwerking aanvullende grieven zal opvragen. Dit betekent dat de gemeente een aanvulling wil op het eerder ingediende bezwaarschrift. Een aanvullende grief kan bijvoorbeeld bestaan uit een foto van een scheur in de muur. Wij kunnen wel stellen dat u een scheur in uw muur heeft, maar de gemeente of belastingsamenwerking wil dit ook controleren. Wij proberen een aanvraag voor aanvullende grieven te voorkomen omdat dit een extra stap in de bezwaarprocedure betekent. Een extra stap zal leiden tot een langdurende procedure. Dat is in niemands voordeel.

Nadat er schriftelijk bezwaar is ingediend, moet de gemeente een beslissing gaan maken. Dit betekent dat de gemeente of belastingsamenwerking onze argumenten goed genoeg vind om de WOZ-waarde te veranderen. Wij zullen er altijd voor kiezen de hoorzitting bij te wonen in het bezwaarproces indien de gemeente het bezwaarschrift in geheel of gedeeltelijk afwijst. Dit recht heeft de indiener van het bezwaar op grond van artikel 4:7 Awb. De gemeente of belastingsamenwerking zal met onze juristen vervolgens een afspraak plannen voor een hoorzitting. In deze hoorzitting zullen wij verbaal nogmaals de zaak bepleiten en waar nodig een aanvulling geven. Op deze manier kunnen wij het meeste uit de bezwaarprocedure halen omdat de gemeente hierdoor onze standpunten nogmaals uitgelegd krijgt waardoor mogelijke eerdere onduidelijkheden komen te vervallen.

Er kunnen natuurlijk nog extra stappen in het proces zitten omdat niet elke bezwaarprocedure hetzelfde is. Dit zijn echter de meest voorkomende stappen en zullen wij dus de meeste keren doorlopen om tot een uitspraak te komen voor het bezwaarschrift.

De uitspraak

In het kort:

De gemeente of belastingsamenwerking zal zo snel mogelijk een beslissing nemen op uw besluit. De gemeente heeft echter de tijd tot het einde van het kalenderjaar. Merk op dat een bezwaar maken geen opschortende werking heeft voor de te betalen belasting. U zult de belasting dus alsnog moeten betalen. Indien u uitstel van betaling wenst, dient u contact op te nemen. Ten slotte zal u in de hoofdregel nooit slechter worden van een bezwaarprocedure, er zijn dus enkel positieve elementen aan het bezwaar maken.

Uitgebreid:

Omdat wij het bezwaar in een keer goed zullen indienen zal in beginsel de gemeente of belastingsamenwerking op grond van artikel 7:10 Awb binnen 12 weken een besluit nemen. Omdat het soms druk kan zijn bij de gemeente of belastingsamenwerking kunnen ze de termijn verlengen indien de partijen hiermee instemmen.

Een belangrijk feit dat men kan vergeten is dat een bezwaar nooit de verkeerde kant op kan werken. Als u bezwaar maakt tegen een te hoge WOZ-waarde, zal uw WOZ-waarde nooit hoger worden. Als u bezwaar maakt tegen een te lage WOZ-waarde, kan uw WOZ-waarde niet lager worden. U mag immers niet slechter worden van een bezwaarprocedure. Slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen gaat deze regel van artikel 7:11 Awb niet op.

De gemeente of belastingsamenwerking zal, wanneer het tot een beslissing is gekomen, tot een uitspraak komen over het bezwaar tegen de WOZ-waarde. Dit kan een nieuwe waarde opleveren. Als u een lagere WOZ-waarde toegekend krijgt, zult u een deel van het reeds te veel betaalde bedrag voor de belastingaanslag terugkrijgen van het bestuursorgaan.

Een lagere WOZ-waarde zal betekenen dat u voor de komende jaren belasting bespaart. Uw huis wordt immers minder waard en zal dus minder hard meestijgen in de WOZ-waarde voor de komende jaren.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op! Wij assisteren u graag.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op