De algemene voorwaarden zijn voor het laatst op 1 januari 2022 gewijzigd.

Inhoud:

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aansprakelijkheid
 4. Machtiging
 5. Opdrachten
 6. Schatting van besparing
 7. Gegevensverstrekking
 8. Vergoeding
 9. Geheimhouding
 10. Intellectueel eigendom
 11. Rechtskeuze

Artikel 1: definities

 1. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en WOZ Assistent tot uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon welke bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking bij WOZ Assistent.
 3. Opdrachtnemer: WOZ Assistent (KvK: 84742798).
 4. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden welke deel uitmaken van de overeenkomst.
 5. Opdracht: het door WOZ Assistent streven naar een verlaging van de WOZ-waarde van het object in de bezwaarfase bij de gemeente of belastingsamenwerking.
 6. Website: ‘WOZAssistent.nl’
 7. WOZ-waarde: de waarde van het relevante object zoals bedoeld in de Wet op de Onroerende Zaakbelasting, ofwel een geschatte marktwaarde van het object.
 8. Succesvol bezwaar: een gegrond verklaard bezwaar zoals bedoeld in artikel 7:25 Awb.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers, behoudens en voor zover WOZ Assistent met een opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.
 2. Bij vernietiging of nietigheid van bepalingen voorkomende in de voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing voor alle handelsnamen welke in de KvK zijn toegevoegd aan WOZ Assistent.
 4. Bij wijziging van algemene voorwaarden zal opdrachtgever worden ingelicht.

Artikel 3: aansprakelijkheid

 1. WOZ Assistent streeft naar een tijdige indiening van (pro-forma) bezwaarschriften. WOZ Assistent is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift.
 2. Opdrachtgever vrijwaart WOZ Assistent tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.
 3. WOZ Assistent is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift als gevolg van fouten door post en/of mail instanties.
 4. WOZ Assistent is niet aansprakelijk indien een (pro-forma) bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard op grond dat opdrachtgever geen belanghebbende bij de woning is.
 5. WOZ Assistent is niet aansprakelijk indien een (pro-forma) bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard op grond dat de opdrachtgever onjuiste informatie heeft verschaft.
 6. WOZ Assistent is niet aansprakelijk voor andere schade dan genoemd in dit artikel welke betrekking kan hebben op de bezwaarprocedure.

Artikel 4: machtiging

 1. WOZ Assistent is overeenkomstig de machtiging gemachtigd namens de opdrachtgever bezwaar in te dienen tegen de Onroerende Zaakbelasting aanslag en/of de WOZ-beschikking van de opdrachtgever en de opdrachtgever ter zake van de WOZ bezwaarprocedure middels volmacht te vertegenwoordigen.
 2. Ter ondertekening van de machtiging accepteert WOZ Assistent zowel digitale handtekeningen als natte handtekeningen.

Artikel 5: opdrachten

 1. Totstandkoming van de opdracht
  1. De opdracht komt tot stand door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden in het aanmeldproces en nadat alle stappen zijn doorlopen in het aanmeldproces op de website of indien de overeenkomst ondertekend is. Bij het ontbreken van een schriftelijke (digitale) bevestiging wordt geacht dat de opdracht is aanvaard door WOZ Assistent bij een feitelijke aanvang van de opdracht.
 2. WOZ Assistent verplicht haarzelf opdrachtgever tijdig en volledig in te lichten over de voortgang van haar bezwaarprocedure.
 3. Uitvoering van de opdracht
  1. WOZ Assistent bepaalt als enige de wijze waarop en door welke persoon de opdracht uitgevoerd wordt.
  2. Indien WOZ Assistent derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken dient daarvoor overeenstemming met de opdrachtgever te worden bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtgever.
 4. Opzegging van opdracht
  1. WOZ Assistent is te allen tijden bevoegd om de opdracht te weigeren of tussentijds tijdens de bezwaarprocedure terug te geven aan de opdrachtgever.
  2. WOZ Assistent is bevoegd te allen tijden zich te ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van zodanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden. WOZ Assistent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of kosten ontstaan door de ontbinding van de overeenkomst.
 5. Einde van de opdracht
  1. De overeenkomst wordt aangegaan tot de bezwaarprocedure is afgelopen.
  2. De overeenkomst houdt op te bestaan bij een niet-ontvankelijkheidsverklaring of bij een gegrond of ongegrondverklaring van het bezwaarschrift.

Artikel 6: schattingen

 1. In het aanmeldingsproces of een rekentool worden kostenbesparingen benoemd welke een schatting zijn. WOZ Assistent is op geen enkele manier aansprakelijk indien de geschatte kostenbesparing in het aanmeldproces lager zal zijn dan de werkelijke kostenbesparing.

Artikel 7: gegevensverstrekking

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan WOZ Assistent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en binnen de gestelde termijn, worden verstrekt aan WOZ Assistent.
 2. WOZ Assistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WOZ Assistent is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuist en/of onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 8: vergoeding

 1. Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan ten onrechte is overgemaakt op zijn/haar bankrekening, in het kader van door WOZ Assistent in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door WOZ Assistent aangewezen bankrekening.
 2. Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door WOZ Assistent ingediende verzoek of bezwaarschrift, kan WOZ Assistent namens opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan WOZ Assistent.
 3. Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten dat door een bestuursorgaan is overgemaakt, evenals bedragen uit hoofde van een dwangsom op grond van een actie van WOZ Assistent op zijn/haar bankrekening in het kader van door WOZ Assistent in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door WOZ Assistent aangewezen bankrekening.
 4. Indien geen betaling volgt, zal opdrachtgever een herinnering ontvangen. Volgt geen betaling zal opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien aan de herinnering en aanmaning geen gehoor wordt gegeven, zal WOZ Assistent een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van de factuur. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die WOZ Assistent redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar de Wet incassokosten (WIK).
 5. WOZ Assistent is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 9: geheimhouding

 1. WOZ Assistent verplicht zichzelf tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan WOZ Assistent gedurende de opdracht ter uitvoering van de werkzaamheden vertrouwelijk is toevertrouwd of waarvan WOZ Assistent het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.
 2. WOZ Assistent behoudt het recht voor eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. WOZ Assistent streeft bij mogelijke niet nakoming van dit artikel daarin zo spoedig mogelijk nakoming te hervatten. Bij eventuele niet nakoming wordt opdrachtgever indien mogelijk ingelicht over deze niet nakoming.

Artikel 10: intellectueel eigendom

 1. Verstrekte opdrachten worden door WOZ Assistent uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart WOZ Assistent tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 2. WOZ Assistent behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOZ Assistent, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart WOZ Assistent van alle aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.
 3. Indien opdrachtgever het voorgaande lid overtreedt en de overtreding teniet kan worden gedaan, is opdrachtgever verplicht een boete te voldoen van vijfhonderd euro per dag vanaf de dag van overtreding tot de dag van herstel van de begane overtreding. De boete bedraagt maximaal vijfentwintigduizend euro.
 4. Indien opdrachtgever het voorgaande lid overtreedt en de overtreding niet teniet kan worden gedaan, is opdrachtgever verplicht een boete te voldoen van twintigduizend euro.

Artikel 11: rechtskeuze

 1. Op deze rechtsverhouding tussen WOZ Assistent en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op